Regulamin konkursu i FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Celem konkursu jest umożliwienie studentom i doktorantom opracowywania koncepcji eksperymentów lub nowatorskich rozwiązań opartych na unikatowej infrastrukturze naukowej, używanej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów opracowanych przez zespoły uczestników.

Konkurs składa się z trzech etapów:


● Etap I: rejestracja, wypełnienie i wgranie formularza zgłoszeniowego zawierającego informacje o uczestnikach zespołu, projekcie i jego budżecie.

Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę konkursu (https://www.direction.space) od 16 września 2023 r. do 10 listopada 2023 r. 

Do 4 grudnia 2023 r. jury konkursu wyłoni do 12 zespołów na podstawie ocen przyjętych według kryteriów ustalonych w Regulaminie.

Opublikowanie informacji o zespołach-finalistach nastąpi ok. 10 grudnia 2023 roku wraz z prezentacją projektów; dokładną datę i szczegóły organizacyjne Organizatorzy przekażą zespołom najpóźniej w dniu informacji o kwalifikacji do II etapu (czyli do 4 grudnia 2023 r.)


● Etap II: wybrane przez jury zespoły zostają finalistami Konkursu, zostaną dla nich zorganizowane warsztaty, których harmonogram i temat zostanie przekazany do 15 grudnia 2023 r.

Do marca 2024 r. zespoły pracować będą nad rozwojem swojego projektu pod okiem mentora, po czym w marcu 2024 r. każdy zespół przedstawi szczegółowo swój projekt oraz wymaganą dokumentację podczas finału Konkursu

Finał: dokładną datę i szczegóły organizacyjne przekazane zostaną do 29 lutego 2024 r.


● Etap III: jurorzy zakwalifikują do III etapu do 5 zespołów na podstawie ocen przyjętych według kryteriów Regulaminu. Informacja o kwalifikacji do III etapu zostanie ogłoszona w dniu finału Konkursu i opublikowana na stronie internetowej Konkursu. Zespoły zakwalifikowane do III etapu zostają laureatami Konkursu. Ten etap obejmuje prace zespołów-laureatów z mentorami, w liczbie godzin określonej przez Organizatorów, z wykorzystaniem mini-grantów w celu udoskonalenia projektów pod kątem potencjalnego wykorzystania na ISS, Praca nad udoskonaleniem projektu obejmuje ponadto wyjazd studyjny (study tour) do CERN i ESA; wyjazd wstępnie planowany jest na kwiecień 2024 roku, a dokładna data i  informacje organizacyjne zostaną przesłane zespołom-laureatom w dniu finału Konkursu.

Projekty oceniane są poprzez przyznawanie punktów (0-9 pkt), przy czym im wyższa punktacja, tym lepiej oceniany jest projekt. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów, szczegółowo opisanych w Regulaminie Konkursu:

● doskonałość naukowa (0-3 pkt)

● doskonałość techniczna (0-3 pkt)

● organizacja zespołu i budżet (0-3 pkt)

W celu wsparcia rozwoju eksperymentu w ramach Konkursu planowane jest przyznanie mikrograntów dla zespołów-laureatów Konkursu. Wartość każdego mikrograntu wynosi 26 000 zł. O tym, co można, a czego nie można sfinansować w ramach mikrograntu, oraz w jaki sposób jest on rozliczany, szczegółowo stanowi Regulamin. Mikrogrant nie stanowi zysku zespołu lub jego uczestników.

Nie. Konkurs otwarty jest na projekty studentów różnych kierunków, zgłoszenia przyjmowane są w następujących obszarach:

 - biologia i biotechnologia,
- badania środowiskowe
- edukacja
- psychologia człowieka
- fizyka
- rozwój nowych technologii
oraz projekty łączące ww. obszary

Autorzy najlepszych projektów, działający w nagrodzonym zespole, będą mieć zapewnioną opiekę mentorską, mikrogrant na rozwój prototypu swojego eksperymentu do kwoty 26 000 zł oraz możliwość rozwoju koncepcji eksperymentu przeznaczonego do realizacji na ISS w trakcie wyjazdu studyjnego do CERN i ESA, który odbędzie się w terminie, o którym członkowie nagrodzonego zespołu zostaną poinformowani najpóźniej do 29 lutego 2024 r.

Konkurs nie zapewnia możliwości realizacji zaprojektowanego eksperymentu na ISS, a wyłącznie możliwość rozwoju eksperymentu, który może przyczynić się do wyboru eksperymentu do realizacji w przyszłości w ramach innych planowanych projektów.

Zespoły składające się ze studentów studiów I i II stopnia oraz studentów studiów III stopnia (doktoranci). Każdy z uczestników musi posiadać status studenta lub doktoranta na polskiej uczelni.

Nie. Zespoły mogą być mieszane. Natomiast jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednego zespołu.

Zespół konkursowy powinien składać się z min. 3, a maks. z 8 osób. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie i zgłaszają Organizatorom Lidera Zespołu. Lider zgłasza zespół do konkursu.

Każdy zespół może złożyć tylko jeden projekt konkursowy.

Każdy członek zobowiązany jest do:

- mailowej akceptacji Regulaminu konkursu

- przygotowania dokumentacji eksperymentu we współpracy z zespołem

- udziału w spotkaniach konkursowych (min. 75% spotkań) i warsztatach online (min. 2 warsztaty). Na każdym spotkaniu konkursowym lub warsztacie online musi stawić się co najmniej 2 reprezentantów danego zespołu.

- współpracy w dobrej wierze z pozostałymi członkami zespołu, przydzielonym mentorem i Organizatorami oraz do poszanowania ich dóbr osobistych

- posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

- uczestnictwa w gali finałowej Konkursu, przy czym Organizatorzy finansują zwrot kosztów dojazdu na galę (do 150 zł/os. po przedstawieniu odpowiednich dokumentów)

W przypadku naruszenia prawa lub regulaminu przez danego uczestnika, Organizatorzy mogą zdyskwalifikować uczestnika lub cały zespół uczestnika z udziału w Konkursie.

Opieka mentora zostanie przydzielona przez organizatorów każdemu z zespołów-finalistów, czyli tych uczestniczących w etapach II i III.

organizatorami konkursu są Fundacja Empiria i Wiedza oraz Fundacja "New Space". Konkurs powstał z inicjatywy Sławosza Uznańskiego, polskiego astronauty projektowego ESA

W ramach konkursu Direction: Space nie przewidujemy możliwości wystawiania eksperymentu na działanie próżni. Eksperyment projektowany na potrzeby konkursu ma działać wewnątrz stacji ISS. Polecamy również minimalizować interakcje astronauty z eksperymentem - patrz wymaganie dot. autonomiczności działania eksperymentu.

Po zakończeniu naboru wniosków każdy członek zespołu zgłoszony przez Lidera zespołu w formularzu otrzyma wiadomość e-mail od organizatora Konkursu. Wówczas należy potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie przesyłając e-mail zwrotny na ww. wiadomość zawierający w treści klauzulę: Potwierdzam swój udział w Konkursie, otrzymanie pouczenia dot. przetwarzania danych osobowych oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku – na zasadach wskazanych w Regulaminie konkursu Direction: Space.

Na podstawie punktu XIII.1 Regulaminu Organizatorzy postanawiają zmienić punkt XII Regulaminu nadając mu następującą, nową treść:

XII Promocja

  1. W przypadku, gdy wskutek działań uczestników w ramach niniejszego Konkursu powstaną materiały, które stanowić będę utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub wytwory, mogące być przedmiotem praw wyłącznych regulowanych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, wszelkie prawa związane z ww. materiałami pozostają przy uczestnikach.
  2. Organizatorzy – każdy z osobna – w celu promocji Konkursu mogą publicznie informować o udziale uczestników i ich zespołów w Konkursie oraz opisywać ich pomysły przedstawione w Konkursie, w szczególności na kanałach Organizatorów w mediach społecznościowych


W związku z obserwacjami zespołu konkursu i jury, jako Organizatorzy, wprowadzamy następujące zmiany do Regulaminu w zakresie kryteriów oceny projektów na II Etapie konkursu:

  • dodajemy kryterium dot. bezpieczeństwa,

  • doprecyzowujemy kryterium techniczne o aspekty wykonalności,

  • dodajemy kryterium oceny z prezentacji publicznej na spotkaniu w Katowicach.

Powołane zmiany nie wpływają na ocenę projektów na I Etapie konkursu.

Podstawą zmiany jest punkt VI.4 Regulaminu, zgodnie z którym w II etapie Organizatorzy, po konsultacji z mentorami zespołów, mogą przekazać do wiadomości zespołów-finalistów dodatkowe wymagania techniczne.

Podstawą zmiany jest również punkt XIII.1 Regulaminu, a nowa wersja Regulaminu zostaje opublikowana na stronie internetowej. W nowym tekście Regulaminu:

  • zmieniono nazwę rozdziału „VII. Kryterium oceny projektów” na „VII.A. Kryterium oceny projektów – Etap I”

  • dodano nowy rozdział pn. „VII.B. Kryterium oceny projektów – Etap II i III”.

Organizatorzy